mooie woorden -- beautiful words

Hier een open record van Joel Jan Loenen's woorden, gedichten, verhalen, mooie zinnen...

Saturday, March 25, 2006

Joel's Woorden

Joel’s
Lieveling’s woorden
Spoorwegmuseum, vliegtuigen, metro

Treinen.
De uitvinding
deze week, een

auto
Alle kilometers
Per uur kan.

Kan
Vuur stralen
Kan over water

Prachtig!

***

Ik hou me
Aan mijn
Belofte.

Niemand
Slaan, en
Niet meer boeren.

Ik hou me
Aan deze
Woorden.

Tot ziens!
**************************
Joel's Song ( in English)
Always better --- tiw—tiw
That is my job – tiw-tiw
Always better – tiw--tiw
That is my job – tiw—tiw

You are good
I am good
Yes-yes-yes
I am good

You are strong
I am strong

You are better – tiw-tiw ( 2x)
You are good -- tiw-tiw

Always better.

That’s my job – tiw-tiw (2x)

Always better (2x)

That’s my job (2x)

Always better – tiw-tiw.
by Joel Jan Loenen

Friday, March 24, 2006

Joel zegt: Bedankt voor jullie bezoek op mijn blog. Als jullie willen, mogen jullie een kopje koffie bij mij komen drinken. Bedankt.

Joel says: Thank you for visiting my blog. If you wish, you may come and drink a cup of coffee with me. Thank you.

Part Two – Joel’s Rainbow World

That morning in Rainbow Land, God the father stood up because it was time to wake up and go to church. The Lord God was allowed to preach because he was the Lord God and he lived in the temple.

It was a beautiful temple. It gleamed with gold and the old builders built the temple long ago in 1978 and when Joel wrote this story, Joel lived on a rocket station and he was prepared to reach Rainbow Land.

When he sat in the temple, it began to storm with lightning and thunder.

The Lord God could not preach, so he said, “I’m going outside to tell the lightning and thunder to stop.”

And that’s what he did.


But there was an evil person and he wanted to hurt the Lord God.

But the Lord God was more powerful than the evil person and he changed the bad person into a good person. So, the good person became a builder and he was allowed to join the reserve builders team.

That’s how it happened. The reserve army of builders assumed that they had to work. They made a very big barn to keep all of the Lord God’s things in. Huge bikes, autos and one thing the Lord God loved so much, the clouds and a shirt made out of clouds.

And the Lord Jesus was with the Lord God in the Heaven.


One day, an old priest arrived.

The Lord God on his throne, asked what the priest wanted, and the priest begged for a blessing and the priest got a blessing and all the people stood and watched when he received the blessing. Now that he was blessed, all the people looked at him.

One day, it rained and everyone was wet in Rainbow Land, so Jesus assumed that he would eat in the auto with the Lord God. Someone thought of a very good plan. It was an old boy and the old boy said, Why don’t we make a camping tent for the Lord God.

The Lord God thought that was a good plan.

They built and built and built.

And then, they were both satisfied with the tent.

Deel Twee -- Joel's Regenboog Land

Deel Twee

Die ochtend in regenboog land ging de Here God opstaan en op die dag was het tijd om op te staan en naar de kerk te gaan. De Here God mocht preken want hij was de Here God en hij woonde in de tempel.

Het was een mooie tempel, het glansde van goud, en de eerste oude bouwvakers bouwde de tempel in 1978 en toen op de tijd dat Joel dit verhaal heeft geschreven dacht Joel met zijn racket station dat was op een hoge storm, bereid om regenboog land te bereiken.

Op die tijd dat hij in de tempel zat begon het te donderen en te bliksemen.

De Here God kon niet preken, dus hij zei, ik ga naar buiten en ik vertel de donder en bliksem dat zij moeten stoppen.

En dat gebeurde.

Maar er was een slechterik en die wou de Here God pijn doen.

Maar de Here God was nog machtiger dan de slechterik en hij ging de slechterik in een goederik. En de goederik is een nieuwe bouwvaker geworden die bij de reserve bouwvakers team mocht komen.

Zo was het gebeurd. De reserve leger van de bouwvakers gingen vanuit dat er gewerkt moest worden. Ze gingen een hele grote schuur maken om alle spullen van de Here God te doen, alle enorme fietsen, de autos, en nog een ding die de Here God zo van hield, de wolken en de wolken shirt.

En de Here Jezus met de Here God was er mee eens in de Hemel.

Op een dag kwam er een oude priester

De Here God op zijn troon vroeg wat de priester wou en de priester smeekte om zegen en de priester kreeg een zegen en alle mensen stonden te kijken toen hij de zegen had. Nu dat hij gezegend was, keek alle mensen naar hem.

Op een dag ging het regenen en iedereen werd nat in regenboog land, dus ging Jezus daarvanuit met de Here God dat ze gingen eten in een auto, en toen, had iemand een heel goed plannetje bedacht. Het was een hele oude jongen en de jongen zei. Waarom zouden wij geen kampeertent maken voor de Here God.

De Here God vond dat een goed plan.

Ze gingen bouwen en bouwen en bouwen.

Toen waren ze allebei tevreden met de tent.

Tuesday, March 21, 2006

Lente in Regenboog Land

Lente in Regenboog Land
door Joel Jan Loenen

Op een dag in Regenboogland, was er alweer iets ontkomen. Er was een man doodgegaan. Hij was goed, dus hij ging naar de Hemel toe. Toen sloeg het noodweer toe. Het ging regenen en regenen en de Here God zij dat al de mensen naar binnen moest gaan.

In een Regenboog verblijf moesten de mensen binnengaan want hun huizen waren te ver.

Er kwam een onweer en de laatste van de bloemen viel dood.

“Nou,” zei de Here God, “ik ga naar binnen en ik ga slapen.”

Toen de Here God naar binnenging, gingen alle struiken vol bloemen in Regenboogland dood.

Komen jullie, bolletje
Komen jullie, krokusje

Dat zongen de anderen.

Krokus bolletje
Blijf maar in je holletje
Anders word we nat
En dan ga je dood.

Omdat het zo’n herrie was, kwamen de krokus bollen weer tot leven. De mensen gingen hun gitaars pakken en ze gingen zingen.

Maar de Here God ging uit het huis.

Alleen de Here God was de sterkste, en de Here God maakte de bloemetjes weer levend.

Joel's Droom

Hier vertelt Joel over een droom hij heeft gehad:

Joel’s Droom – Thomas de Trein

Door Joel Jan Loenen

Op een dag was Thomas aan het rijden met wagonen waar planken in zaten, en die planken moesten naar de houtzagerij. Toen Thomas het trok, kwam Gordon eraan met de sneltrein, en Henry kwam ook voorbij met de trein met allemaal vervoer. Percy was ook aan het duwen.

Toen, het afgelopen was, ging Gordon samen met Henry de hele zware trein trekken. De spullen die in de trein zaten van Henry en Gordon waren belangrijk. Er zaten allemaal stalen planken in de lange wagonen en in de korte wagonen zaten klein hout voor brandhout en in andere wagonen zaten eten.

Toen kwam Percy daaraan, en toen was het heel druk op het spoor.

Toen het avond werd, was het heel laat.

Translation

The Angry Giant and the Dwarf
by Joel Jan Loenen

One day, the giant went on a walk. Suddenly, he thought that he wanted to play with the dwarf. So, he went to Dwarf's house and knocked as hard as he could on the door.

The Dwarf opened the door.

"Hallo," said the Dwarf. "How are you, Giant?"

"May I play with you?" asked the Giant.

But Dwarf said, "No. I have to wash the windows and I have to paint the walls of my house. I have to vacuum and I have to clean the chimney and then I have to bake a delicious cake."

"And what else?" asked the Giant.

"I want to make food for all the dwarf children."

"And," said the Giant. "Is it now down?"

"No," said the Dwarf. "I have to set the table because Grandpa and Grandma are coming. I have to stay here for the children because one of them is having a birthday and I have to decorate everything and prepare a present."

"Ok," said the Giant. "I'll come back tomorrow."

In the morning, Giant ran to Dwarf's house.

"Ok," said the Dwarf. "I'll do what I promised. You may play with me."

But when they went to play with the train inside his home, the little boy came and said:
"I want the Giant to go away because he makes so much noise."

"Now I am being sent away," said the Giant. "I'll just go and read my Donald Duck book."

He was angry, and so he just went away and read a book.

De Boze Reus en Het Kaboutertje

Door Joel Jan Loenen


Op een dag ging de reus uit wandelen. Opeens dacht hij dat hij met de kabouter wou spelen. Toen hij naar Kabouter zijn huis ging, klopte hij zo hard als hij kon op de deur.

De Kabouter deed open.

“Hallo,” zei Kabouter. “Hoe gaat het met je Reus?”

“Mag ik met je spelen?” vroeg de Reus.

Maar de Kabouter zei, “Nee. Ik moet nog de ramen zemen, en de muur van mijn paddestoeltje een nieuwe kleur geven, en ik moet nog stofzuigen, en ik moet nog de schoorsteen vegen, en ik moet ook nog een lekkere taart bakken.”

“En wat nog meer?” vroeg de Reus.

“Ik wou nog eten maken voor de kabouter kindertjes.”
“En,” zei de Reus. “Is het nu afgelopen?”

“Nee,” zei kabouter. “Ik moet nog de tafel deken want de Opa en Oma komen. Ik moet hier blijven voor de kinderen want een van hun is jarig en ik moet nog alles versieren en een kado klaarmaken.”

“Ok,” zei de Reus. “Dan kom ik morgen maar weer.”

Toen het ochtend was, ging de Reus rennend naar de kabouter toe.

“Ok,” zei de kabouter. “ik doe wat ik je beloofd hebt. Je mag met mij spelen.”Maar, toen zij gingen spelen met de trein in het paddestoeltje, kwam het kleine jongetje zeggen: “Ik wil zo graag dat Reus weggaat want hij maakt zoveel lawaai.”

“Nou werd ik weggestuurd,” zei de Reus. “Ik ga maar in mijn Donald Duck boekje kijken.”
Hij was wel boos, dus hij ging het boekje maar lezen.

Sunday, March 19, 2006

Translation: Joel's Rainbow World

Portals to another World
by Joel Jan Loenen

Joel and Papa are drawing. Joel draws a colorful arch.

What a beautiful rainbow, says Papa.

Yes, Joel says. I'm going to draw another and yet another. These are the portals to another world.

Everybody knows that rainbows mark the entrance to Joel's Rainbow World. Through the rainbow portals, a world filled with fantastic things awaits.

Here, fairies dance. Unicorns, galactic dogs, stars dressed in the clothes of humans, vanished and found giant space ships all have their home here.

Make bright red rainbows, Joel says. I love bright colored rainbows.

Here in Rainbow land, God the father can play hide-and-seek. There, he can become as tiny as he wishes or as big as he wishes.

Let's make rainbows with other colors, Papa says.

Oh, says Joel. That's beautiful too.

All the animals in Joel's Rainbow World think the rainbow portals are absolutely beautiful.

What about an orange rainbow? Papa asks.

Good, says Joel.

Everyone loves it in Rainbow World. Here is God the father who tries to hide his long ear.

Long ear? What's that? Asks Mama.

That is God's ear, Joel says. Of course, he has to have long ears so that he can hear all the prayers of everyone in the world.

I'm now going to paint rainbow waves, says Joel. Rainbow waves are pretty. They make the land beautiful. Blue clouds and a blue sun float in the sky.

A blue sun? Asks Papa.

Yes, says Joel. Paint a blue sun.

Papa paints a blue sun with blue beams.

Will you also put in the people who are dead and who have gone to live with God in Heaven? Joel asks.

Papa makes marks on the paper. Marks that point the way to Joel's Rainbow land.

So, says Joel. Now, everything is beautiful in Rainbow land.

Write your name, says Papa.

J- says Joel
O
E
L

Joel.

Now, that's beautiful.

**

If you liked my story, please let me know. My email address is janchie AT wanadoo.nl

Friday, March 17, 2006

Port Naar Een Andere Wereld -- Joel's Regenboog Land

Port naar een andere wereld
Door Joel Jan Loenen

Joel en Papa zijn samen aan het tekenen. Joel tekent een boog vol kleuren.

Wat een mooi regenboog zegt Papa.

Ja, zegt Joel. Ik ga nog een en weer nog een tekenen. Dat zijn de poorten naar een andere wereld.

Iedereen weet dat drie regenbogen zijn tekens van de port naar Joel’s Regenboog wereld. Door de regenboog porten wacht een wereld vol fantastische dingen.

Daar dansen de feeen, de eenhornen, galactische honden, sterren in de kleren van mensen en verdwenen en weer gevonden reuzen ruimte schepen.

Maak fele rode regenbogen, zei Joel. Regenbogen in fele kleuren vind ik mooi.

Hier in regenboog land kan ook de Here God verstoppertje gaan spelen. Daar kan hij piepklein worden als hij wil en daar kan hij ook weer groot worden als hij dat wil.

Wij gaan nu regenbogen van andere kleuren maken zegt Papa

Oh, zegt Joel. Dat is ook mooi.

De dieren in Joel’s wereld vinden de regenboog porten prachtig mooi.

Wat vind jij van een oranje regenboog, zegt Papa

Mooi, zegt Joel.

Iedereen vind het fijn in Regenboog wereld. Hier is de Here God die de lange oor verstopt.

Lange oor? Wat is dat dan? Vraagt Mama.

Dat is de Here God zijn oor zegt Joel. Hij heeft natuurlijk lange oren omdat hij moet iedereen kunnen horen.

Ik ga nu regenboog golfjes aan elkaar doen, zegt Joel. Regenboog golfjes zijn heel leuk, zo werd het land heel mooi, en in de lucht zetten wij blauwe wolken en ook een blauwe zon die af en toe tevoorschijn komt.

Een blauwe zon? Vraagt Papa.

Ja, zegt Joel. Teken jij de blauwe zon?

Papa tekent een blauwe zon met blauwe stralen.

Maak jij ook de mensen die dood zijn en die nu in de hemel wonen bij de Here God? Vraagt Joel.Papa maakt tekens op het papier, op het kaartje dat wijst de weg naar Joel’s Regenboog land.


Zo, zegt Joel, nu is het mooi in Regenboog land.

Teken je naam erop zegt Papa.

J – doet Joel
O
E
L

Joel, zegt hij.

Nu is dat mooi...

**
als jij dit verhaal mooi vindt, stuur een mailtje naar mij: janchie AT wanadoo.nl

Eerste dag, Nederlands
tweede dag
Engels.

Zo gaat de
vertaling van
Joeljan.

**

First day, Dutch
second day
English

That is how
translation goes
Joeljan.

mooie word nummer een -- beautiful word number one

Hoofd Baggage

--Hoofd Baggage is baggage dat je in je hoofd draagt. Dat zijn ideen -- Joel Jan Loenen's eigen beschrijving.

**

Head Baggage

--Head baggage is baggage you carry in your head. Those are ideas -- Joel Jan's description of
this word.

**

De Ijstrein
door Joel Jan Loenen
( gepubliceered in Popcorn van de Nederlands Dagblad)

De ijs-ijs-ijs trein
vertrekt voor ijsland-land-land
het vertrekt nu-nu-nu

blaas-blaas-blaas
op je fluit-fluit-fluit

ga-ga-ga
station chef-chef-chef

Herhaling-haling-haling
De ijs trein- trein- trein
is terug-rug-rug
van ijsland-land-landDe koningin is aan boord-boord-boord.

mijn eigen blog

Ik vond dat ik een eigen blog ook mag hebben. Ik ben zes jaar en ik schrijf verhalen en gedichten. Deze jaar ben ik voor het eerst gepubliceered in het Nederlands Dagblad. Dat was met de Kinderdichter's Dag. Van Sophia Geuus kreeg ik een boek als prijs voor mijn ijstrein gedicht.

Ik heb heel veel verhalen en ik oefen elke dag met schrijven. Op een dag wil ik ook gepubliceerd worden, net als mijn Mama. Ik wil dat alle mensen in de hele wereld mijn verhalen gaan lezen.

Ik kan nog niet zelf typen, ik zit in groep twee, dus moet Mama mijn verhalen typen terwijl ik doe dictee.

Ik hoop dat jullie van mijn blog genieten.

**
I wanted to have my own blog. I am six years old and I write stories and poetry. My first poem was published in Nederlands Dagblad during the Children's poetry day. I got a book as a prize from Popcorn Editor, Sophia Geuus.

I have many stories and I practice my words everyday. One day, I want to be published like my mom. I want people all over the world to read my stories.

I cannot type for myself, I am in the first grade, so my Mom has to type the stories I dictate. I hope you all enjoy my blog.